List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2019

Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

   Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku
pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

 

   Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach
branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią
część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej
miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie
intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie
(to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część
budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół
ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe
pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół
pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

 

   Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia
dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły
kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00
odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród
działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół
ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po
godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku
było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku
jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała
liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

   W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała
„armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu
podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne
w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani
żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to
przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

   Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy
zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie;
rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli
niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających.
Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze
godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności
z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie
przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla
bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy,
matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są
realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie
godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi
ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

   Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi:

 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi
  przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości
  dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
  w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego
  orzeczenia sądu.

   Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

 1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji
  politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje
  harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
  rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,
  opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
 2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną
  organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły
  lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
  oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

   Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie
mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to
co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

   Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny
2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur
wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory,
kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak
seksualność uczniów.

   Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

„Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

 • ustala długość przerw międzylekcyjnych;
 • organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na
  terenie szkoły lub placówki.”

Szanowni Rodzice!

   Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów,
rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność
w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa
pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia
marzeń.

                                                                               Z poważaniem pozostaję

                                                                                    Roman Kowalczyk

                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-17
Data publikacji:2019-09-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1168